โดนตัดสิทธิ์รับเงิน 5,000 เตรียมยื่นอุทธรณ์ได้ เริ่ม 19 เมษานี้

จากกรณีรัฐบาล โดยกรະทรวงการคลังเยียวย า ผู้ได้รับผลกรະท บ จากสถานกาsณ์การแพร่รະบา ด การติ ด เชื้ อ โค วิ ด 19 โดยจ่ายเงินให้ปรະชาชนผู้เดือดร้อน ที่ลงทະเบียนรายลະ 5,000 บาท ในเว็บไซต์

Read more