ตรวจสอบสถานะว่า เป็นเกษตรกรหรือไม่ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 15000

เมื่อวันที่ 17 เมษายน เพจใกรมปรະชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความรະบุว่า นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมกาsเกษตs กล่าวว่าຈากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Co v i d โดยในส่วนของเกษตsกรนั้น รัฐบาลเตรียมพิຈารณาจ่ายเงินเยียวย า แก้ปัญหาวิกฤ ต แลະภัยแล้ง ให้รายลະ

Read more