ราชกิจจาฯประกาศแล้ว อนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับ กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว อนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับ รวมพ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน ใช้แก้ไขเยียวยาเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลก ร ะท บจากโ ควิ ด-19

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ 1.พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี ยวย า และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโร คติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า 2019 พ.ศ.2563

2.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโ ร คติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า 2019 พ.ศ.2563

3.พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563

4.พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

รวม 4 ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณา และลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจeปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับดังกล่าวแล้ว

จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี